logo TNBSP


TNBSP o. TORUŃ książki
 siedziba oddziału AKTUALNOŚCI HISTORIA CZŁONKOWIE i RADA KONFERENCJA
W TORUNIU
 WARSZTATY PUBLIKACJE STANDARDY WYSTAWY i ZAJĘCIA KONKURS LITERACKI SILVA RERUM GALERIA LINKI KONTAKT

Autorka witryny:
Magdalena Stempska

Konsultacja materiałów: Małgorzata Borcz,
Elżbieta Wiśniewska
STANDARDY

Standardy pracy biblioteki szkolnej

Poniższe standardy zostały opracowane na KONFERENCJĘ DLA DYREKTORÓW SZKÓŁ Z TORUNIA I OKOLIC nt.: PRZEKSZTAŁCANIE BIBLIOTEK W SZKOLNE CENTRA INFORMACJI (SCI)w maju 2005 roku.

OBSZAR NR STANDARD WSKAŹNIK
Organizacja biblioteki,
wyposażenie i baza
I Działalność biblioteki jest prowadzona zgodnie
ze statutem szkoły oraz obowiązującymi
przepisami prawa i regulaminami.
 1. Organizacja pracy biblioteki jest ujęta w statucie szkoły, z uwzgl. specyfiki, typu i rodzaju szkoły oraz warunków jej funkcjonowania.
 2. Biblioteka ma regulamin korzystania z jej zasobów zatwierdzony przez radę pedagogiczną.
 3. Ewidencja zbiorów jest prowadzona zgodnie z obowiązującymi przepisami w sprawie zasad ewidencji materiałów bibliotecznych.
 4. Działalność biblioteki wynika z jej planów pracy.
 5. Działalność biblioteki jest dokumentowana na każdym etapie pracy. Sposób i jakość prowadzenia dokumentacji jest zgodna z ogólnymi wymogami.
II Biblioteka ma i realizuje program własnego
rozwoju i przeprowadza wewnętrzne
mierzenie jakości pracy.
 1. W bibliotece wypracowano procedurę tworzenia programu rozwoju placówki.
 2. W bibliotece podjęto próby stworzenia jej wizji.
 3. Mierzenie jakości pracy biblioteki jest jednym z elementów wewnętrznego mierzenia jakości pracy szkoły i obejmuje różne obszary jej działalności.
 4. Wyniki przeprowadzonych badań wykorzystywane są w planowaniu działań naprawczych, promocyjnych i in.
III Zbiory biblioteki są dostępne.
 1. Godziny pracy biblioteki zapewniają dostęp do zbiorów wszystkim użytkownikom.
 2. Regulaminy są znane użytkownikom biblioteki.
IV Lokal biblioteki spełnia
oczekiwania czytelników.
 1. Biblioteka posiada wystarczającą powierzchnię na zbiory.
 2. Biblioteka posiada oddzielną czytelnię.
 3. Biblioteka posiada wydzielone miejsce do cichej pracy czytelnika.
 4. Biblioteka posiada wydzielone miejsce do prac biblioteczno-technicznych dla bibliotekarza.
 5. Biblioteka znajduje się w miejscu łatwo dostępnym dla każdego użytkownika.
 6. Estetyka lokalu sprzyja kontaktowi ucznia z książką.
 7. Biblioteka posiada właściwe oświetlenie dzienne oraz sztuczne - sprawne i w wystarczającej ilości.
V Lokal biblioteki jest odpowiednio
zabezpieczony zewnętrznie i
wewnętrznie oraz przeciwpożarowo.
 1. Lokal biblioteczny posiada zabezpieczenia przeciwwłamaniowe.
 2. W bibliotece znajduje się odpowiedni sprzęt przeciwpożarowy.
VI Wyposażenie biblioteki umożliwia
optymalne korzystanie z niej.
 1. Liczba miejsc w czytelni jest wystarczająca -mieści się zespół edukacyjny.
 2. Wyposażenie biblioteki w sprzęt (regały, stoliki, skrzynki katalogowe itp.) umożliwia optymalne funkcjonowanie biblioteki.
 3. Biblioteka posiada odpowiedni sprzęt dostosowany do rodzaju zbiorów.
 4. Każdy bibliotekarz posiada oddzielne stanowisko pracy.
 5. W bibliotece znajduje się kserokopiarka.
 6. ...drukarka.
 7. ...skaner.
 8. ...telefon
 9. ...radiomagnetofon
 10. ...telewizor.
 11. ...video
 12. ...aparat fotograficzny.
 13. ...kamera video
 14. ..komputer multimedialny.
 15. ...dostęp do Internetu.
 16. ... grafoskop.
VII Praca biblioteki
jest skomputeryzowana.
 1. Biblioteka posiada odpowiedni sprzęt komputerowy oraz odpowiednie oprogramowanie komputerowe.
 2. Biblioteka posiada komputerową bazę danych.
 3. Biblioteka udostępnia zbiory za pomocą komputera.
 4. Biblioteka posiada zautomatyzowany katalog zbiorów.
VIII Finanse zapewniają planowy
rozwój biblioteki.
 1. W budżecie szkoły jest określona pula pieniędzy na zbiory dla biblioteki.
 2. Zakupy dokonywane są systematycznie i planowo.
 3. Są fundusze przeznaczone na działalność kulturalną biblioteki.
 4. W bibliotece jest wystarczająca ilość materiałów biurowych, druków bibliotecznych, materiałów introligatorskich.
 5. Biblioteka posiada pomoce dydaktyczne wspomagające pracę pedagogiczną (plansze, grafy, foliogramy) nauczyciela bibliotekarza.
 6. Dyrekcja szkoły zna potrzeby biblioteki.
 7. Potrzeby biblioteki są uwzględnianie w planach szkoły.
 8. Przeznaczane są środki na modernizację biblioteki.
 9. Dyrektor zapewnia fundusze na zakup komputerów, oprogramowania oraz modernizację sprzętu.
Zbiory I W bibliotece istnieją zbiory
biblioteczne dostosowane
do potrzeb szkoły.
 1. Stan ilościowy i jakościowy zbiorów wspomaga w pełni realizację szkolnych programów nauczania i wychowania, gromadzony jest zgodnie z potrzebami szkoły i jej użytkowników.
 2. Zbiory biblioteki są systematycznie uzupełniane i aktualizowane.
 3. Biblioteka posiada wystarczającą ilość lektur szkolnych.
 4. Lektury w bibliotece odpowiadają wymaganiom zawartym w odpowiednich dla danego cyklu kształcenia dokumentach (podstawa programowa, informatory, programy nauczania dla danej szkoły).
 5. W bibliotece znajduje się wystarczająca ilość książek i innych źródeł informacji w księgozbiorze podręcznym.
 6. Zbiory z zakresu literatury popularnonaukowej dostosowane są do rodzaju szkoły i wieku uczniów.
 7. Podręczniki znajdujące się w bibliotece dostosowane są do programów nauczania danej szkoły.
 8. Biblioteka posiada aktualne programy nauczania.
 9. Zbiory z zakresu literatury pięknej dostosowane są do wieku i zainteresowań uczniów.
 10. Zbiory z zakresu literatury fachowej, naukowej i pedagogiczno-psychologicznej występują w wystarczającej ilości.
Kadra I W bibliotece pracuje
wykwalifikowana kadra.
 1. Wszyscy pracownicy posiadają wykształcenie bibliotekarskie.
 2. Ilość pracowników biblioteki zapewnia jej prawidłowe funkcjonowanie.
 3. Wszyscy pracownicy posiadają wykształcenie pedagogiczne.
 4. Pracownicy posiadają kompetencje komputerowe potwierdzone zaświadczeniami.
 5. Pracownicy biblioteki posiadają kompetencje z zakresu informacji naukowej.
II Nauczyciele bibliotekarze systematycznie
uczestniczą w różnych
formach doskonalenia
 1. Nauczyciele bibliotekarze doskonalą się w zakresie stosowania technologii informacyjnych.
 2. Nauczyciele bibliotekarze biorą udział w szkoleniach zewnętrznych i wewnątrzszkolnych.
III Nauczyciele bibliotekarze
posiadają różnorodne kompetencje.
 1. Nauczyciele bibliotekarze wykorzystują umiejętności nabyte na różnych formach szkolenia.
 2. Nauczyciele bibliotekarze dzielą się zdobytą wiedzą z innym pracownikami szkoły.
 3. Nauczyciele bibliotekarze posiadają umiejętność łatwego nawiązywania kontaktów z uczniem i nauczycielem.
 4. Nauczyciele bibliotekarze potrafią budować przyjazną atmosferę.
 5. Nauczyciele bibliotekarze są kreatywni w swojej pracy.
 6. Nauczyciele bibliotekarze prowadzą działalność mającą na celu integrację środowiska szkolnego.
Reklama I Reklama wewnętrzna i zewnętrzna:
biblioteka prowadzi świadomą
i celową promocję swojej działalności
w środowisku szkolnym i lokalnym.
 1. Biblioteka prowadzi różne formy informacji o zbiorach.
 2. Biblioteka organizuje wystawki swoich zbiorów.
 3. Biblioteka posiada miejsce swojej stałej ekspozycji.
 4. Biblioteka publikuje, rozpowszechnia swoje materiały.
 5. Biblioteka propaguje swoje formy pracy w środowisku szkolnym i lokalnym.
 6. Biblioteka organizuje lub uczestniczy w organizowaniu imprez szkolnych.
 7. Biblioteka prowadzi świadomą i celową promocję swoich zbiorów.
Współpraca I Biblioteka współpracuje
ze społecznością uczniowską
 1. Biblioteka prowadzi zajęcia indywidualne.
 2. Biblioteka prowadzi zajęcia grupowe.
 3. Biblioteka współpracuje z grupami zainteresowań (koła, olimpiady, konkursy).
 4. Biblioteka współpracuje z uczniami szczególnie zainteresowanymi biblioteką.
 5. Biblioteka współpracuje z samorządem uczniowskim.
 6. Uczniowie współpracują z biblioteką, np.: biorą udział w pracach biblioteki, wybierają wydawnictwa do zbiorów, darowują wydawnictwa bibliotece, udostępniają czasowo swoje zbiory bibliotece (depozyt).
II Biblioteka współpracuje
z kadrą pedagogiczną.
 1. Biblioteka współpracuje z nauczycielami przedmiotowymi.
 2. Biblioteka współpracuje z dyrekcją szkoły.
 3. Biblioteka współpracuje z pracownikami pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole.
 4. Biblioteka współpracuje z informatykiem.
 5. Biblioteka bierze udział w pracach wewnątrzszkolnego zespołu wychowawczego.
 6. Biblioteka bierze udział w opracowaniu dokumentów wewnątrzszkolnych.
 7. Nauczyciele współpracują z biblioteką, np. darowują wydawnictwa bibliotece, udostępniają czasowo swoje zbiory bibliotece (depozyt), uzupełniają zbiory biblioteki o dokumenty elektroniczne (zbiory online), składają dezyderaty czytelnicze.
 8. Biblioteka opracowuje zestawienia tematyczne literatury dla nauczycieli.
III Biblioteka współpracuje
z rodzicami (opiekunami prawnymi).
 1. Biblioteka gromadzi księgozbiór udostępniany rodzicom.
 2. Biblioteka informuje rodziców o swoich zbiorach.
 3. Biblioteka opracowuje zestawienia tematyczne literatury dla rodziców.
 4. Rodzice sponsorują zbiory i wyposażenie biblioteki.
IV Biblioteka współpracuje
z administracją szkoły.
 1. Biblioteka gromadzi księgozbiór fachowy dla administracji szkoły.
 2. Pracownicy administracji szkoły korzystają ze zbiorów biblioteki.
 3. Administracja szkoły wspomaga bibliotekę w jej wyposażeniu.
V Biblioteka współpracuje
z innymi bibliotekami.
 1. Biblioteka współpracuje z biblioteką pedagogiczną i innymi typami bibliotek.
 2. Biblioteka współpracuje z innymi bibliotekami szkolnymi.
 3. Biblioteka udziela informacji o swoich zbiorach innym bibliotekom w regionie.
 4. Biblioteka posiada informacje o zbiorach innych bibliotek w regionie.
VI Biblioteka współpracuje
z innymi instytucjami.
 1. Biblioteka współpracuje z instytucjami kultury (kino, teatr, muzea, itp.).
 2. Biblioteka współpracuje z wydawnictwami i księgarniami.
 3. Biblioteka współpracuje ze stowarzyszeniami i placówkami oświatowymi.
 4. Biblioteka przyjmuje różnego rodzaju darowizny od innych instytucji.
 5. Inne instytucje sponsorują zbiory i wyposażenie biblioteki.
VII Biblioteka współpracuje
ze środowiskiem lokalnym.
 1. Biblioteka jest otwarta dla mieszkańców środowiska lokalnego.
 2. Biblioteka wspomaga organizację imprez kulturalnych dla środowiska lokalnego.
 3. Biblioteka udostępnia na miejscu swoje zbiory wszystkim zainteresowanym.
Warsztat informacyjny biblioteki I Biblioteka posiada katalogi.
 1. Biblioteka posiada katalog: alfabetyczny, rzeczowy.
 2. Biblioteka posiada katalogi automatyczne.
 3. Uczniowie znajdują potrzebne informacje w katalogach.
II Biblioteka posiada
kartotekę zagadnieniową.
 1. W bibliotece jest kartoteka zagadnieniowa.
 2. Kartoteka zagadnieniowa jest aktualizowana.
III Biblioteka dysponuje
księgozbiorem podręcznym.
 1. Biblioteka posiada: aktualne encyklopedie ogólne, dziedzinowe, słowniki, poradniki, leksykony.
IV W bibliotece jest Internet
 1. Biblioteka posiada dostęp do Internetu.
 2. Biblioteka posiada regulamin korzystania z Internetu.
 3. Biblioteka posiada adresy stron związanych z edukacją.
V Warsztat informacyjny
spełnia oczekiwania użytkowników.
 1. Nauczyciele - bibliotekarze badają oczekiwania i potrzeby użytkowników.
 2. Użytkownicy otrzymują potrzebne im informacje.
 3. Istniejący warsztat informacyjny sprzyja samokształceniu użytkowników szkoły.
Praca pedagogiczna biblioteki I Biblioteka przygotowuje
ucznia do samokształcenia.
 1. Uczeń potrafi samodzielnie poszukiwać potrzebnych materiałów posługując się warsztatem informacyjnym biblioteki ( katalog, Internet, komputerowa baza danych).
 2. Nauczyciel - bibliotekarz uczy użytkownika posługiwania się wydawnictwami informacyjnymi.
 3. Nauczyciel - bibliotekarz prowadzi planowe zajęcia z edukacji czytelniczo - medialnej.
 4. Efekty zajęć z edukacji czytelniczo - medialnej są badane, np. testy, sprawdziany, ankiety, sondaże.
II Biblioteka wspiera ucznia
w dziedzinie kształcenia.
 1. Biblioteka na bieżąco aktualizuje informacje o nowościach wydawniczych.
 2. Zbiory biblioteki wspomagają ucznia w zdobywaniu wiedzy.
 3. Nauczyciel - bibliotekarz pomaga uczniom w dotarciu do potrzebnych materiałów.
 4. Biblioteka inspiruje ucznia do samodzielnego korzystania ze źródeł informacji.
 5. Biblioteka stwarza warunki rozwoju ucznia o specyficznych potrzebach edukacyjnych.
III Biblioteka wspiera ucznia
w dziedzinie wychowania.
 1. Działania wychowawcze biblioteki są dostosowane do programu wychowawczego szkoły.
 2. Biblioteka bierze udział w tworzeniu tradycji szkoły.
 3. W bibliotece istnieje przyjazna atmosfera.
 4. Uczeń czuje się bezpiecznie w bibliotece.
 5. Biblioteka uczy wewnętrznego wyciszenia.
 6. Każdy czytelnik traktowany jest podmiotowo.
 7. Biblioteka kształtuje postawę szacunku i troski o dobro innych oraz poszanowanie mienia.
 8. Biblioteka stwarza warunki do rozpoznawania wartości moralnych.
 9. Biblioteka uczy szacunku do polskiego dziedzictwa narodowego.
 10. Biblioteka uczestniczy w różnych formach pomocy uczniom potrzebującym wsparcia.
IV Biblioteka stwarza warunki
do rozwoju zainteresowań.
 1. Uczniowie znają nowości wydawnicze znajdujące się w bibliotece.
 2. Biblioteka rozbudza potrzeby czytelnicze uczniów.
 3. Nauczyciel - bibliotekarz bada zainteresowania czytelnicze, np. rozmowa, ankieta.
 4. Biblioteka organizuje różne formy pracy z czytelnikiem, np.: praca indywidualna różnorodne konkursy, gry, quizy, prezentacje prac uczniów, wystawy.
 5. Biblioteka pomaga uczniowi biorącemu udział konkursach przedmiotowych i olimpiadach szkolnych i poza szkolnych.
V Biblioteka wspiera
kreatywność ucznia
 1. Biblioteka stwarza możliwość twórczych działań uczniów i prezentowanie ich własnej twórczości.
 2. Uczniowie chętnie uczestniczą w różnych formach pracy z czytelnikiem proponowanych przez bibliotekę.

Standardy opracował zespół w składzie: Elżbieta Komassa, Małgorzata Kowalska, Aleksandra Kwaśnicka, Jolanta Łykowska, Agnieszka Majek, Agnieszka Miranowska, Bożena Ostrowska, Agata Rutkowska, Anna Tomczyk-Churska, Hanna Żuchowska-Nowicka. (Punktem wyjścia do opracowania niniejszych standardów pracy biblioteki szkolnej była m. in. lektura artkułu autorstwa Elżbiety Wójcickiej w miesięczniku "Biblioteka w Szkole" nr 10/2004 oraz standardy opracowane przez Lubelski Oddział TNBSP).

Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty. (Dz. U. z 1996 r. Nr 67, poz.329, z późniejszymi zmianami).
 • Ustawa z 27 czerwca 1997r. o bibliotekach. (Dz. U. z 1997 r. Nr 85, poz. 539, zmiany: 1998 Nr 106, poz. 688).
 • Ustawa z dnia 26stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela. (Dz. U. Nr 3, poz.19, z późniejszymi zmianami).
 • Ministerstwo Edukacji Narodowej o bibliotekach. Warszawa 2000 (Biblioteczka Reformy nr 25).
 • Manifest bibliotek szkolnych IFLA/UNESCO/ tłum. B. Staniów Biblioteka w Szkole 2000 nr 11 s.1.
 • Biblioteki szkolne: Wytyczne IFLA/UNESCO. Warszawa 2003.
 • Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 5 listopada 1999 w sprawie zasad ewidencji materiałów bibliotecznych. (Dz. U. z 1999 r. Nr 93, poz.1077, z późniejszymi zmianami ).
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 10 września 2002 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określenia szkół i wypadków, w których można zatrudnić nauczycieli nie mających wyższego wykształcenia lub ukończonego zakładu kształcenia nauczycieli. (Dz. U. z r. 2002 Nr 155, poz. 1288).
 • Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 6 lutego 2002 r. w sprawie kwalifikacji wymaganych od nauczycieli szkół artystycznych i placówek kształcenia artystycznego. (Dz. U. z 2002 r. Nr 14, poz. 135).
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 lutego 1999 r. w sprawie sposobu i terminów dostosowania działalności dotychczasowych szkół podstawowych do wymogów nowego systemu szkolnego oraz tworzenia gimnazjów. (Dz. U. z r.1999 Nr 14, poz.124).
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 6 listopada 2003 r. zmieniajace rozporządzenie w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół. (Dz. U. z 2003 r. Nr 210, poz.20411).
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 26 lutego 2002 r. w sprawie podstawy programowej kształcenia w profilach kształcenia ogólnozawodowego. (Dz. U. z 2002 r. Nr 50, poz.451).
 • Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 19 sierpnia 2002 r. w sprawie podstaw programowych w zawodach szkolnictwa artystycznego. (Dz. U. z r. 2002 Nr 138, poz.1164).
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dn. 10 sierpnia 2001 r. w sprawie standardów wymagań będących podstawą przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów. (Dz. U. z r.2001 Nr 92, poz.1020 oraz z r. 2003 Nr 90, poz. 846).
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001 r w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół. (Dz. U. z r. 2001 Nr 61, poz. 624 zał.2,3,4,5,5a,5b,6).
 • Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 24 stycznia 2001 r w sprawie ramowego statutu publicznej szkoły i placówki artystycznej. (Dz. U. z r. 2001 Nr 13, poz.117zał.1).
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 13 sierpnia 1999 r. w sprawie szczegółowych zasad sprawowania nadzoru pedagogicznego… (Dz. U. z r.1999 Nr 67 poz. 759).
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 września 2004 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (Dz. U. z r. 2004 Nr 199, poz. 2046).
 • Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 29 września 2004 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach i placówkach artystycznych. (Dz. U. z r. 2004 Nr 214, poz. 2179).
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 stycznia 2005 r. w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych oraz niedostosowanych społecznie w przedszkolach, szkołach i oddziałach ogólnodostępnych lub integracyjnych. (Dz.U. z 2005r. Nr 19, poz.166, 167).
 • Zarządzenie nr 42/05 Kujawsko - Pomorskiego Kuratora Oświaty z dn. 1 września 2005 r. w sprawie szczegółowej organizacji i trybu sprawowania nadzoru pedagogicznego nad szkołami i placówkami województwa kujawsko-pomorskiego
 • Wewnętrzne standardy jakości pracy szkoły.
 • Statut szkoły.
Partner serwisu:

BASmebel - meble na wymiar w Toruniu