logo TNBSP


TNBSP o. TORUŃ książki
 siedziba oddziału AKTUALNOŚCI HISTORIA CZŁONKOWIE i RADA KONFERENCJA
W TORUNIU
 WARSZTATY PUBLIKACJE STANDARDY WYSTAWY i ZAJĘCIA KONKURS LITERACKI SILVA RERUM GALERIA LINKI KONTAKT

Autorka witryny:
Magdalena Stempska

Konsultacja materiałów: Małgorzata Borcz,
Elżbieta Wiśniewska
PUBLIKACJE 2002


<<< powrót do listy publikacji

EDUKACJA CZYTELNICZA I MEDIALNA.
Ścieżka edukacyjna dla szkoły ponadgimnazjalnej.

Cel:

 • Przygotowanie uczniów do samokształcenia i pracy twórczej poprzez umiejętne wyszukiwanie, analizę, krytyczną ocenę, selekcję i wykorzystywanie we wszelkiego rodzaju praktyce informacji, pochodzących ze źródeł dokumentalnych i niedokumentalnych.

Zadania szczegółowe:

 • Przygotowanie do samokształcenia poprzez umiejętność pozyskiwania i segregowania informacji pochodzących z różnych źródeł.
 • Rozumienie roli mediów we współczesnej cywilizacji.
 • Umiejętność przekazu i odbioru treści komunikatów medialnych prasy, radia i telewizji.
 • Postawa dystansu wobec przekazów medialnych. Krytycyzm wobec treści informacji medialnych.
 • Zachowanie tożsamości kulturowej wobec globalizacji kultury.
 • Wykształcenie umiejętności czytania ze zrozumieniem.
 • Umiejętność formułowania ocen i opinii.
 • Znajomość techniki, organizacji i higieny pracy umysłowej.

Kryteria sukcesu:

 • Umiejętność sprawnego zebrania określonych informacji i wyselekcjonowania przydatnych treści (w tym sporządzenie bibliografii).
 • Umiejętność czytania ze zrozumieniem.
 • Umiejętność autoprezentacji i organizowania własnego warsztatu pracy.
 • Poznanie pojęcia globalizacji oraz czwartej władzy, poznanie zagadnień związanych z procesem globalizacji oraz rolą jednostki w masowej cywilizacji.
 • Postrzeganie roli mediów w szerszym kontekście cywilizacyjno-kulturowym.
 • Dostrzeganie wpływu mediów na życie i zachowanie ludzi oraz całych społeczeństw.
 • Samodzielne tworzenie podstawowych komunikatów medialnych.
 • Formułowanie ocen, opinii i recenzji wybranych informacji przekazywanych przez media.

Sposoby ewaluacji osiągnięć uczniów:

Do badania ewaluacji w zakresie edukacji czytelniczej i medialnej można wykorzystać ankiety, testy, kwestionariusze, rozmowy z uczniami, obserwacje, które dobrze byłoby włączyć w tok przeprowadzanych zajęć.

Sposoby podsumowania ścieżki:

Ścieżka "Edukacja czytelnicza i medialna" przewidziana jest do realizacji przez cały rok szkolny, we wszystkich klasach Zasadniczej Szkoły Zawodowej oraz Technikum. Program ścieżki jest realizowany przez nauczycieli w ramach prowadzonych lekcji. Podsumowaniem Ścieżki może być, w zależności od możliwości Szkoły w danym roku szkolnym, wyjście do kina, wycieczka tematyczna bądź konkurs.

Wycieczki:

"Zwiedzanie redakcji czasopisma Nowości"
"Zwiedzanie redakcji radiowej"
"Wyjście do biura reklamy"
"Wyjścia do bibliotek (Biblioteka Główna UMK, Książnica Miejska) w celu obejrzenia okolicznościowych wystaw tematycznych"
"Wyjście do drukarni"

Spotkania:

"Spotkanie z redaktorem prasowym"
"Spotkanie z redaktorem radiowym"
"Spotkanie z aktorem"
"Spotkanie z reżyserem teatralnym"

Konkursy:

"Piszemy artykuł prasowy"
"Piszemy recenzje filmowe" (po wyjściu do kina)
"Tworzymy bilboard reklamowy"

Osoby odpowiedzialne za realizację:

Za realizację tej ścieżki odpowiedzialni są bibliotekarze oraz nauczyciele języka polskiego, a także wszyscy pozostali nauczyciele przedmiotów uwzględnionych w projekcie programu ścieżki edukacyjnej (historyk, informatycy, chemik, matematycy, językoznawcy, geograf, wuefiści, nauczyciele teoretycznych przedmiotów zawodowych, nauczyciele prowadzący pracownię elektroniczną, wychowawcy).Ścieżka edukacyjna - Edukacja czytelnicza i medialna

Lp.PrzedmiotTreść nauczaniaOsiągnięcia uczniów
1.
Język polski (Tradycyjne i nowoczesne źródła informacji; Rozwój drukarstwa w renesansie)
Lekcje biblioteczne (Ćwiczenie umiejętności wyszukiwania informacji w encyklopediach, słownikach i leksykonach; Biblioteka jako centrum informacji - katalog kartkowy i komputerowy, internet)
Historia (Źródła historyczne materialne i pisane - historia pisma i materiałów piśmienniczych)
Informatyka (Internet jako źródło informacji)
Chemia (Chemia jako nauka przyrodnicza - zadania współczesnej chemii)
Teoretyczne przedmioty zawodowe (Praca z katalogiem - wyszukiwanie typu elementu wg. Zadanych parametrów; Wyszukiwanie nowości technicznych na zadany temat z czasopism)
Pracownia elektroniczna (Umiejętność sprawnego zbierania informacji i wyselekcjonowania przydatnych treści - badanie diody, badanie tranzystorów, prowadzenie prac dyplomowych)
Wychowanie fizyczne (Sport w internecie; Informacje o książkach i prasie o tematyce sportowej)

Tradycyjne i nowoczesne źródła informacji (od książki do przekazów internetowych); najnowsze techniki informacyjne i ich dostępność. Umiejętność sprawnego zebrania określonych informacji i wyselekcjonowania przydatnych treści ( w tym sporządzenie bibliografii).
2.
Lekcje biblioteczne (Budowa książki i czasopisma; Test z zakresu edukacji czytelniczej i informacyjnej)
Historia (Nietekstowe źródła informacji - mapa, fotografie, znaczki, pocztówki itp.)
Matematyka (Wydawnictwa popularnonaukowe i nietekstowe źródła informacji w uczeniu się matematyki)
Język niemiecki (Słowniki dwujęzyczne na lekcji niemieckiego)

.
Współczesne instytucje wydawnicze i instytucje zajmujące się dystrybucją książek i prasy. Umiejętność sprawnego zebrania określonych informacji i wyselekcjonowania przydatnych treści (w tym sporządzenie bibliografii).
3.
Historia (Analiza tekstu źródłowego)
Lekcje biblioteczne (Biblioteki w moim rejonie - wyjście do Biblioteki UMK)
GDDW (Współpraca z fundacją ABC "Głośne czytanie"; Zdrowe i dobre życie; Dbałość o kulturę słowa)
Pracownia elektroniczna (Umiejętność czytania ze zrozumieniem - czytanie tekstów instrukcji)
Pracownia elektryczna (Umiejętność sprawnego doboru i selekcji informacji; Czytanie rysunków technicznych; Ćwiczenie umiejętności czytania norm - PN i branżowych).

Kompetencje czytelnicze niezbędne do odbioru tekstów literackich, naukowych i popularnonaukowych. Umiejętność czytania ze zrozumieniem, umiejętność autoprezentacji i organizowania własnego warsztatu pracy.
4.
Geografia (Pojęcie globalizacji; Omówienie zagadnień związanych z globalizacją i rolą jednostki w masowej cywilizacji.)
WOS (Pojęcie czwartej władzy)

Globalizacja życia. Cywilizacja informacyjna i kultura mediów. Pojęcie czwartej władzy. Poznanie pojęcia globalizacji oraz czwartej władzy, poznanie zagadnień związanych z procesem globalizacji oraz rolą jednostki w masowej cywilizacji.
5.
Język polski (Środki masowego przekazu - prasa, radio, telewizja - co jest najlepsze dla mnie. Dyskusja)
Historia (Zrozumienie roli mediów, prasy, propagandy w kreowaniu poglądów)
Lekcje biblioteczne (Czytam, słucham, oglądam - czyli media źródłem informacji; Media pomagają czy szkodzą.)

Media publiczne i prywatne - zadania i interesy. Rynkowość mediów i jej społeczne skutki. Wpływ mediów na różne aspekty życia człowieka. Postrzeganie roli mediów w szerszym kontekście cywilizacyjno - kulturowym.
6.
Język polski (Telewizja to środek przekazu kształtujący świadomość moralną człowieka - prawda i fałsz? Dyskusja.)
GDDW (Nauka kulturalnego spędzania czasu)
Wychowanie fizyczne (Zapobieganie uzależnieniom poprzez aktywny wypoczynek).

Zagrożenia dla psychicznego i moralnego rozwoju człowieka płynące z mediów. Różne formy uzależnień medialnych. Dostrzeganie wpływu mediów na życie i zachowanie ludzi oraz całych społeczeństw.
7.
Język polski (Rola dziennikarza telewizyjnego we współczesnym świecie.)
Informatyka (Redagowanie tekstu w edytorze tekstu).

Warsztat pracy dziennikarza (prasowego, radiowego, telewizyjnego). Samodzielne tworzenie podstawowych komunikatów medialnych z wykorzystaniem modelu warsztatu pracy dziennikarza prasowego, radiowego i telewizyjnego.
8.
Język polski (Omówienie warsztatu pracy reżyserskiej oraz zasad tworzenia recenzji przed i po wyjściu do kina czy teatru; Telewizja jako środek przekazu; Film jako komunikat medialny).

Warsztat pracy reżysera (filmowego, teatralnego). Samodzielne tworzenie podstawowych komunikatów medialnych z wykorzystaniem modelu warsztatu pracy dziennikarza prasowego, radiowego, telewizyjnego.
9.
Historia (Perswazja i manipulacja jako dowód historyczny lat 1945 - 1980 PRL; Faszyzm 1933 - 1939; Stalinizm do 1953 r.)
GDDW (Komunikacja werbalna i niewerbalna; Telewizja - nasz wróg czy przyjaciel.)

Wywieranie wpływu na ludzi. Metody i techniki perswazji i manipulacji stosowane w reklamie. Dostrzeganie wpływu mediów na życie i zachowanie ludzi oraz całych społeczeństw.
10.
Język niemiecki (Analiza ogłoszeń prasowych - szukamy przyjaciół, szukamy mieszkania.)
Pracownia elektroniczna (Analiza porównawcza - umiejętność formułowania ocen i opinii; Ćwiczenia porównania wiadomości z przedmiotów teoretycznych z wynikami pomiarów.)
Teoretyczne przedmioty zawodowe (Analiza i synteza układów pomiarowych w oparciu o materiały przywiezione z targów.)
Wychowanie fizyczne (Dyskusja i analiza relacji z wydarzeń sportowych pojawiających się w mediach.)

Analiza porównawcza wybranej informacji zaczerpniętej z różnych źródeł. Kryteria wskazujące na rzetelność i obiektywizm tej informacji. Formułowanie ocen, opinii i recenzji wybranych informacji przekazywanych przez media.
11.
Zarys wiedzy o gospodarce (Analiza "Gazety prawnej" oraz "Kodeksu pracy".)

Wybór międzynarodowych i polskich przepisów prawa dotyczących mediów. Postrzeganie roli mediów w szerszym kontekście cywilizacyjno - kulturowym.

Opracowała: Izabela Tomaszewska
Zespół Szkół Elektrycznych w Toruniu
Partner serwisu:

BASmebel - meble na wymiar w Toruniu